Oslavy 645 let obce Dobšice a slavnostní odhalení sochy Cidliny

29.06.2019

Celá akce se mohla uskutečnit především díky velkorysé finanční podpoře ve výši 30.000,- Kč od Středočeského kraje a finanční podpoře dobrovolných přispěvovatelů ve výši 19.000,- Kč.

Poděkování také patří místním rybářům a obci Dobšice za příspěvky ve výši 3.000,- Kč a také dalším sponzorům s podporou 18.000,- Kč. Dobšané zajistili celkem na oslavu 73.000,- Kč, a to stojí minimálně za poděkování kompetentních osob z řad vedení obce.

 Od začátku lednových příprav, kdy výbor spolku inicioval setkání se starostou a místostarostou obce, jsme také naší aktivitou chtěli vytvořit podmínky k uklidnění špatných mezilidských vztahů v naší obci, netříštit akce a spojit se všichni v jeden den, na jednom plakátu a společně prezentovat slavnosti. Bohužel naše myšlenka nebyla shledána za důležitou. Starosta obce byl naším spolkem pozván a vyzván ke slovu při slavnostním odhalení. Smutným faktem zůstává, že dva dny před odhalením sochy Cidliny byl vydán Dobšický zpravodaj a v něm starosta obce ve svém úvodním slovu celou akci odhalení sochy s pozváním veřejnosti na oslavy 645 let obce zcela pominul. Jak jsme se dozvěděli následně, oslavy obce tohoto typu nepovažuje totiž za důležité a pozvánku na akci Dobšanů s odhalením sochy neprezentoval a neměl ani potřebu na tuto událost veřejnost pozvat.

V sobotu 29.6.2019 krátce po 19 hodině začala slavnostní část oslav na cykloodpočívadle. Úvodního slova se ujal Olda Novotný a přivítal všechny přítomné. Sešlo se na cca 100 místních i přespolních návštěvníků akce. Přijeli turisté i z celé ČR i z Dobšic od Znojma a z Dobšic od Jičína. Fanda Malý poděkoval všem dobrovolným dárcům na sochu a Alča Zvěřinová přivítala pěvecký sbor z Opočnice, který mile překvapil svým vystoupením a dotvořil tak důstojnou atmosféru slavnostního odhalení. Po odhalení sochy jsme si všichni přítomní připili na zdraví a na budoucnost obce. Na závěr celého programu jsme si zazpívali Dobšickou hymnu, při které nás doprovodil na harmoniku pan Jiří Sýkora. Za zmínku stojí fakt, že vedoucí pěveckého sboru z Opočnice nám následně předala příspěvek na sochu ve výši 1.000,- Kč. Moc jim ještě jednou touto cestou děkujeme.  

Na sbírce se vybralo 18.500,- Kč.
Dále od sponzorů 18.000,- Kč.
Středočeský kraj 30.000,- Kč

Kdo konkrétně přispěl k 30.6.2019?

Fyzické osoby z řad občanů Dobšic a okolních obcí:

Ing. Irena Fejfarová
Václav Fejfar
manželé Josef a Květa Vaníčkovi
Mgr. Oldřich Novotný ml.
manželé Chválovi ze Sán
Markéta Knytlová
Iveta Bednářová
Dana a Petr Peřinovi
Blanka Kučerová
Iva Bulíčková
Josef Konvalina
manželé Mgr. Hana Malá a Ing. František Malý
paní Koubová
Mgr. Naďa Tomsová
Libuše Miláčková
Helena Novotná
rodina Záleských z Drážek
Libuše Novotná a Oldřich Novotný
Alexander Kováč a Hana Zezulková
Tomáš Zezulka
Mgr. Alena Zvěřinová
Marcel Zvěřina
Václava Krejčová
Marta Podvalová
Marie Znamínková
paní Černá z Hradčan
Josef a Květa Dědkovi

Právnické osoby s finančním i nefinančním plněním

firma KovofIt s.r.o.-výroba laviček a venkovního mobiliáře
ČRS MO Žehuň, z.s.
Obec Dobšice
Klub seniorů z Dobšic
Klub zoufalých turistů
Malý chrámový sbor Opočnice
stavební firma Prostav s.r.o.
produkční společnost NO production s.r.o. z Kolína
Hotel Villa Romantica z Kolína
Hradecký Václav-bagr a usazení

Všem dobrovolným finančním i nefinančním dárcům moc děkujeme a velmi si vážíme Vašeho přístupu a podpory. Vybrali jsme celkem 19.000,- Kč. Všechny vybrané peníze byly vloženy na účet spolku a následně využity na úhradu výroby sochy. Děkujeme. Společně jsme přispěli k dalšímu zatraktivnění prostředí, ve kterém žijeme. Socha Cidlina se jistě stane vyhledávanou turistickou atrakcí v naší obci a pokud se budou dělat nové pohledy z naší obce, její umístění by se vyjímalo např. vedle polozemnice. Dobšané sochu pojistili na své náklady proti krádeži i vandalismu. Pojistné činí 2.160,- Kč.