Stanovy spolku Dobšané, z.s.

Stanovy

Stanovy spolku "DOBŠANÉ, z. s."

· Základní ustanovení, název, sídlo, působnost a charakter spolku

Název spolku: DOBŠANÉ, z. s.

Sídlo spolku: Dobšice 16, PSČ 289 05 Žehuň

IČ: 28560132

Spolek působí na celém území České republiky a nečlení se na dílčí organizační složky - celý spolek je jedinou organizační složkou.

Charakter spolku: Spolek je založen dle zákona č. 89/2012 Sb., nový Občanský zákoník v platném znění.

Spolek je dobrovolným, samosprávným společenstvím fyzických i právnických osob, vzniklý za účelem prosazování Strategického rozvojového dokumentu obce Dobšice pro období 2021 - 2030 (viz příloha), ochrany přírody a krajiny a za účelem vykonávání spolkové činnosti jednotlivých členů, uspokojováním jejich potřeb a podpory jejich projektů.

Za tímto účelem bude spolek usilovat o dotační grantové programy a aktivně vyhledávat donátory a podporovatele z řad státních i soukromých subjektů.

II. Hlavní poslání a cíle činnosti

 • Hlavním posláním spolku je prosazování Strategického rozvojového dokumentu obce Dobšice pro období 2021-2030, ochrany přírody a krajiny, získávání dotačních grantových programů, darů a finančních příspěvků ke zvelebení obce a jejího regionu a na podporu spolkové činnosti jednotlivých členů.

2. K dosažení cílů spolek zejména:

a) spolupracuje s místními i regionálními spolky a zájmovými organizacemi, iniciativami, státními orgány a nadacemi, MASkami, obcemi.

b) organizuje kulturní a společenské akce, realizuje samostatné projekty i projekty podporující více subjektů, koordinuje činnost svých členů, vzdělává je, dělá osvětu a organizuje setkávání občanů.

c) propaguje sportovní soutěže, ekologii v návaznosti na životní prostředí v regionu.

d) prosazuje názory k nápravě souvisejících oblastí tak, aby investice směřovaly do obnovy původního prostředí.

e) dbá o všestranné znalosti svých členů a jejich mravní zásady.

f) propaguje své ideje v hromadných sdělovacích prostředcích.

g) získává podpory a dary od jiných právnických a fyzických osob, jakož i příspěvky, dotace a granty od orgánů státu či obcí a EU.

i) obstarává svoje příjmy z členských příspěvků.

j) vyhledává spolupráci s orgány obecní i regionální samosprávy, se školami jakož i dalšími neziskovými institucemi, které mohou napomáhat realizaci poslání a cílům spolku.

k) podílí se na revitalizaci a zakládání prvků ekologické stability, zejména ve vazbě na cíle spolku.

l) soustřeďuje finanční prostředky s cílem hradit výše uvedené činnosti.

m) chrání přírodu a krajinu na katastru obce Dobšice i v celé ČR a pečuje o ní

III. Členství ve spolku

1. Členství ve spolku DOBŠANÉ,z.s., je dobrovolné. Členstvím vznikají nejen práva, ale i povinnosti člena spolku, především závazek dodržovat Stanovy spolku. Členství je nepřevoditelné a nezcizitelné.

2. Členem tohoto spolku se může stát každý mravně bezúhonný občan České republiky po dosažení l5 let věku a souhlasí bez výhrad se Stanovami spolku.

3. Členem spolku se může stát i právnická osoba se sídlem na území ČR, a to na základě smlouvy uzavřené se spolkem.

4. Členové spolku jsou:

a) čestní

b) činní

c) smluvní

d) mladiství od 15 do 18 let věku

5. Čestným členem může spolek jmenovat osobu starší l8 let, která se zvlášť významně zasloužila o rozvoj zájmů spolku.

6. Činným členem je fyzická osoba starší l5 let, která podala žádost o přijetí výboru spolku a následně byla odsouhlasena valnou hromadou za člena spolku a platí roční členský příspěvek stanovený usnesením valné hromady spolku nebo z jejího pověření výborem spolku.

7. Smluvním členem může být pouze právnická osoba, která se spolkem písemně sjednala podmínky, výši členského příspěvku, rozsah a délku takového členství. Smluvním členem nemůže být osoba fyzická.

8. Přihláška za člena musí být podána písemně. Její součástí musí být bezvýhradné prohlášení o závazku žadatele dodržovat Stanovy spolku, ctít jeho dobré jméno, platit členský příspěvek dle typu členství a Prohlášení- souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb.. Přihláška musí obsahovat tyto minimální údaje:

- určení typu členství

- jméno, příjmení, bydliště žadatele, kontakt

- prohlášení o souhlasu se Stanovami spolku a závazku tyto dodržovat

- datum sepsání žádosti a podpis

9. O přijetí či nepřijetí za člena rozhoduje valná hromada spolku. Přijatý člen spolku obdrží Stanovy a v sídle spolku může nahlédnout do vnitřních předpisů spolku.

10. Členství u činných členů se ročně obnovuje zaplacením ročního příspěvku, který je splatný nejpozději do 3l března běžného kalendářního roku. Výše ročního příspěvku činí:

 • u důchodců všech variant 250,- Kč
 • u mladistvých a studujících 100,- Kč
 • u ostatních činných členů 500,- Kč

Příspěvek je fixní, alikvotní propočet se neprovádí.

11. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky. Je pouze na jeho svobodné vůli, zda a jak činnost sdružení podpoří a nemůže být pro neplacení nijak upomínán.

12. Členství ve spolku zaniká:

 • vystoupením člena na základě jeho písemného prohlášení s vlastnoručním podpisem, které je doručeno spolku,
 • vyškrtnutím člena pro nezaplacení ročního členského příspěvku v termínu dle těchto Stanov, a to ani v přiměřené dodatečné lhůtě,
 • vyloučením pro zvlášť hrubou nekázeň, porušení Stanov, znevážení dobrého jména spolku, jakož i za zneužití majetku spolku, peněz a informací,
 • úmrtím člena,
 • uplynutím smluvní doby členství právnické osoby nebo z důvodu vypovězení smluvního členství nebo z důvodu zániku smluvního člena,
 • zrušením nebo rozpuštěním spolku

13. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být předáno osobně nebo doporučeně do místa posledního známého bydliště. Vyloučení spadá do kompetence valné hromady, přičemž musí být předem ústně projednáno s dotčeným členem, je-li to možné. Nepřítomnost provinilého člena však nebrání projednání vyloučení ani rozhodnutí o něm. Rozhodnutí musí být písemné a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. O odvolání rozhoduje valná hromada.

IV. Práva členů spolku

l. Každý člen má právo:

a) účastnit se na činnostech spolku

b) účastnit se valné hromady

c) uplatňovat své názory, návrhy a kritiku

d) vyžadovat informace o činnosti spolku a jeho hospodaření

e) být volen do orgánů spolku. To platí pro členy starší 18-ti let

f) právo hlasovat a volit

2. Právo hlasovat a volit mají činní, mladiství i smluvní členové. U smluvních členů platí pravidlo, že hlasovat může za tento subjekt vždy jen jeden.

3. Členem orgánů může být pouze člen spolku, nikoliv extraneus (osoba cizí).

V. Povinnosti členů sdružení

l. Každý člen spolku je povinen:

a) dodržovat Stanovy, usnesení valné hromady a rozhodnutí výboru spolku, přijatá dle Stanov

b) podílet se s nejvyšší možnou péčí na správě záležitostí spolku

c) dodržovat zásady etiky, občanskou morálku, ekologické normy a dbát dobrého jména spolku

d) řádně a včas platit členské příspěvky jakož i další poplatky, uložené podle Stanov spolku

e) šetřit a chránit majetek spolku

f) podílet se na popularizaci a propagaci spolku a jeho cílů

2. Povinnosti smluvního člena upravuje uzavřená smlouva.

VI. Orgány spolku

l. Orgány sdružení jsou:

a) valná hromada

b) výbor

c) předseda

 • kontrolní komise

VII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším zastupitelským orgánem spolku, kterou svolává minimálně jednou ročně předseda spolku nebo pověřený člen výboru.

2. Svolání valné hromady musí být učiněno písemně vůči každému členu spolku, a to nejpozději 30 dnů přede dnem konání valné hromady, s uvedením místa, termínu a programu valné hromady.

3. Právo účasti na valné hromadě, právo hlasovat, být volen a volit každého člena spolku upravuje článek IV. Stanov.

4. V úvodu zasedání valné hromady musí být schválen její program, jednací a volební řád a musí být ustaveny komise mandátová, volební a návrhová, pokud se na tom valná hromada usnese.

5. Valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina všech členů, oprávněných k účasti na valné hromadě s rozhodujícím hlasem-oprávněných voličů. Usnesení je přijato a volba je úspěšná tehdy, pokud získaly podporu minimálně nadpoloviční většiny z přítomných oprávněných voličů. Není-li do 20 min. od začátku valné hromady přítomna alespoň polovina členů spolku, stává se valná hromada usnášeníschopnou automaticky. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy spolku. Valná hromada volí předsedu spolku, tříčlenný výbor a tříčlennou kontrolní komisi na dobu čtyř let.

6. Valná hromada zejména:

a) projednává zprávu o činnosti a hospodaření spolku, tuto zprávu schvaluje nebo ukládá nápravná opatření,

b) projednává kalendář aktivit na příslušný rok

c) stanoví výši ročního příspěvku pro členy

d) přijímá všechny členy spolku

e) stanoví volební období orgánů spolku, které nesmí být delší než čtyři roky a kratší než dva roky a jejich početní složení

f) volí členy výboru, přičemž může odvolat kteréhokoliv z jeho členů a rovněž může odvolat výbor celý

g) plní funkci odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru spolku

h) rozhoduje o vstupu a vystoupení do a z ekologických a jiných neziskových institucí,

i) rozhoduje o převodu vlastnictví majetku nebo o jeho zatížení cizími právy třetích osob

j) schvaluje novelizaci Stanov

k) rozhoduje o zániku, rozpuštění a sloučení spolku a s tím vždy současně o způsobu likvidace nebo vypořádání práv, závazků a majetku spolku

l) schvaluje odměny pro členy výboru spolku

 • schvaluje plán práce spolku na běžný rok a jeho rozpočet

n) hodnotí činnost orgánů spolku i činnost členů

7. K platnosti rozhodnutí o zániku spolku je vždy třeba minimálně třípětinové většiny z přítomné nadpoloviční většiny členů spolku.

VIII. Výbor spolku

1. Výbor spolku, v jehož čele stojí předseda, je nejvyšším výkonným orgánem spolku, který spolek řídí mezi zasedáními valné hromady.

2. Výbor přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny valné hromadě anebo ve věcech, které mu byly uloženy valnou hromadou, příp. ve věcech předvídaných Stanovami.

3. Rozhodnutí výboru je přijato, je-li přítomna minimálně nadpoloviční většina jeho členů a z nich pro konkrétní návrh rozhodnutí hlasovala jejich minimálně nadpoloviční většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4. O zasedáních výboru se pořizuje písemný zápis, aby bylo zřejmé, kdy a kdo se zasedání zúčastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak byly konkrétně rozhodnuty.

5. Přípravu podkladů pro jednání výboru zajišťuje předseda spolku, který rovněž zodpovídá za administrativu spolku.

6. Výbor a jeho předseda jsou povinni předložit valné hromadě na jejím zasedání písemné materiály a zprávy, které je valná hromada oprávněna projednat a rozhodnout o jejich přijetí.

7. Výbor spolku je povinen mít pravidelný měsíční přehled o plnění schváleného rozpočtu, o stavu cash flow, o jeho pohledávkách a závazcích a o stavu majetku.

8. Za odstoupivšího člena výboru může výbor kooptovat jiného člena sdružení staršího l8 let.

IX. Předseda spolku

1. Předseda spolku je nejvyšším činovníkem spolku, který zastupuje spolek navenek vůči třetím osobám /statutární orgán/, pokud není ve Stanovách uvedeno jinak a zodpovídá za správu a řízení spolku.

2. Předseda je oprávněn:

a) svolávat řádnou valnou hromadu

b) řídit zasedání výboru spolku, které svolává minimálně jedenkrát za tři měsíce či dle potřeby

c) přijímat rozhodnutí v rozsahu, v jakém byl pověřen usnesením valné hromady nebo výboru, vždy však v souladu se Stanovami

d) uzavírat jménem spolku případné pracovněprávní vztahy, dohody o provedení práce, veškeré ostatní smlouvy související s činností spolku

e) za nepřítomného předsedu jedná v rozsahu jeho pravomocí ostatní členové výboru, a to i samostatně, dle dohody, anebo na základě plné moci udělené předsedou spolku.

f) předseda spolku podepisuje za spolek tak, že k vytištěnému, předepsanému nebo otisknutému názvu spolku připojí svůj podpis s uvedením, že jde o předsedu spolku.

X. Kontrolní komise

1. Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a případně plnění rozhodnutí valné hromady.

2. Připravuje revizní zprávu jako přílohu výroční zprávy spolku, kterou předkládá valné hromadě.

XI. Majetek a hospodaření spolku, jednání jeho jménem

1. Majetek spolku tvoří zejména finanční fondy, DHIM, HIM, NHIM, pohledávky a jiná majetková práva. O majetku vede sdružení předepsané účetní, inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy a dbá o jeho náležitou ochranu.

2. Zdroje majetku tvoří zejména:

a) členské příspěvky

b) dary a podpory od třetích osob

c) příjmy z vkladů a účtů spolku

 • dotace, subvence z republikového rozpočtu či rozpočtů obecních, krajských a evropských

3. Spolek je neziskovou organizací a věnuje se nevýdělečné činnosti. Okrajová ekonomická činnost drobného rozsahu pro navýšení financí, z nichž bude spolek uskutečňovat svou činnost je však možná, a to v souladu s platnou právní úpravou. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činnosti podle těchto stanov.

4. Hospodaření se řídí ročním plánem činností a rámcovým rozpočtem, schváleným valnou hromadou. Za hospodaření odpovídá výbor, za jednotlivé finanční a účetní operace a za právní úkony jménem spolku ti činovníci, členové či zaměstnanci, kteří je provedli nebo uzavřeli.

5. Finančními prostředky spolku v rámci schváleného rozpočtu disponuje předseda, příp. pověřený člen či zaměstnanec.

6. Jménem spolku jedná a zastupuje navenek předseda. Ten, kdo porušením tohoto ustanovení způsobí spolku škodu, odpovídá za ni spolku dle platného práva.

7. K pravidelným pokladním operacím a bezhotovostnímu styku zřizuje výbor spolku pokladnu a dále pak běžný účet. Příkazy, výběry, vklady a ostatní operace s penězi provádí předseda spolku. U názvu spolku připojí svůj podpis.

8. Je-li to užitečné, může výbor spolku pro účely nadstandardní ochrany majetku sjednávat pojistné smlouvy.

9. S majetkem spolku a nehmotnými právy může výbor nakládat pouze na základě souhlasného usnesení valné hromady, či dle zmocnění uvedeného ve Stanovách.

XII. Okolnosti zániku spolku

V případě zániku spolku bude případný majetek po likvidaci rozdělen rovným dílem mezi všechny členy spolku.

Tyto stanovy vydala a schválila valná hromada spolku dne: 26.6.2020