Zápis ze setkání občanů 22.2.2024

22.02.2024

Zápis ze setkání občanů ze dne 22.2.2024, 18 hodin, komunitní centrum č.p. 16

Přítomni: p. Novotný, p. Dostálová, p. Pivná, p. Dobrý, p. Hejtmánková, p. Hradecká, p. Matanelli st. a ml.

1/ Mgr. Oldřich Novotný všechny přivítal a poděkoval jim, že přišli.

-jasně představil cíl dnešního setkání, kterým je netransparentní řízení obce Dobšice, neinformování veřejnosti o projektech

-dnešní setkání supluje práci vedení obce, toto setkání měla iniciovat obec Dobšice a transparentně veřejnost informovat o projektu workoutového hřiště, dále o záměru vybudovat přístupovou komunikaci ke stavební parcele soukromého vlastníka přes obecní pozemek č. parc. 37

2/Setkání svolal na základě požadavků občanů obce Dobšice p. Novotný. Ten informoval o tom, že projekt workoutového hřiště již odmítli členové spolku Dobšané, z.s. a předseda spolku byl pověřen o tomto informovat vedení obce a požádat o zrušení záměru. Stejně tak byl pověřen informovat vedení obce o netransparentním jednání obce ve věci nakládání s obecním majetkem, na kterém se má soukromým subjektem budovat komunikace. OZ dne 24.1.2024 opět bez diskuze s veřejností vše zamítlo a pokračuje se dále.

3/p. Novotný oslovil letáčkem obyvatele v Drážkách a domy v zatáčkách. Proti letáčkem reagovala paní Hradecká, který rozdala do poštovních schránek dne 6.2.2024.

4/Na letáček pana Novotného reagovala podrážděně paní Hradecká, která moderátora setkání osočila ze lží.

5/P. Novotný vysvětlil, že se nejedná o lži, ale o tázací otázky, neboť my jiné informace nemáme a musíme si je domýšlet ze zápisů OZ.

-sdělil, že workoutové hřiště není v naší obci to nejpotřebnější , ke všemu za 1,2 mil Kč, jak bylo deklarováno

-nakonec je cena přes 500 000 Kč, děti do 12. let sami nesmí, populace v obci je starší nad 40 let, pochybnosti nad využitím záměru, obec neudělala žádný průzkum mezi občany

6/Paní Hradecká zpovídá p. Novotného otázkami, kdo vypracoval letáček, kdo je v přípravném výboru pro referendum atd…

7/Do diskuze vstupuje p. Dobrý, který ujišťuje paní Hradeckou, že jsme se nesešli kvůli ní, ale kvůli nevůli vedení obce Dobšice jednat s veřejností. Proti p. Hradecké nic nemáme.

8/P. Novotný sděluje, že soukromé aktivity paní Hradecké ho také vůbec nezajímají, ale zajímají nás netransparentní kroky vedení obce, kdy starostka obce zřejmě překročila své pravomoci v oblasti nakládání s majetkem nás všech, občanů Dobšic.

9/Průběžně se v diskuzi střídají p. Dobrý, p. Hradecká, p. Hejtmánková, dotazující se na SDH Dobšice s ičem a JPO 5, jaký je mezi nimi rozdíl, p. Pivná si vyměňuje názory s p. Hradeckou atd…

10/Paní Hradecká informuje přítomné o tom, že veškeré informace k výstavbě rodinného domu a k obecní komunikaci s parkovištěm mají příslušné orgány. Tedy jak Stavební úřad v Městci Králové, tak Odbor územního plánování v Poděbradech. Zároveň sděluje, že obec Dobšice udělila plnou moc neznámé osobě, která ji zastupuje v projektování a vyjadřovačkách. Nebylo nám sděleno, o jaký subjekt jde.

10/Na toto netransparentní jednání obce upozornil p. Novotný, protože to je pravý důvod, proč se také dnešní setkání koná. O vystavené plné moci vedení obce mlčí a před veřejností ji tají. Máme k dnešnímu dni písemnou reakci obce k danému tématu, že nebylo přijato žádné usnesení. To, že obec Dobšice podepsala nějakou plnou moc, či nějakou rámcovou smlouvu s dodavatelem projektové dokumentace na novou komunikaci s parkovištěm, vše na obecním majetku, obec nezveřejnila.

11/Rodina Matanelli je ráda, že se konečně setkává s paní Hradeckou, neboť má sousedský problém se zatékající vodou. Řešili to neúspěšně na obci. Proto jsou rádi, že si problém vyříkali dnes přímo při setkání s p. Hradeckou.

12/Dále p. Matanelli si stěžuje na to, že jsou potřeba chodníky, nikdo to neřeší, nikdo není schopen revitalizovat obec a řešit skutečné problémy občanů.

13/Na dané téma se vyjadřují p. Dobrý, p. Novotný a další.

14/Pan Novotný sděluje, že právě toto jsou zásadní otázky a priority obce. Silnice, patníky, krajnice, chodníky všude, ke hřbitovu, za hřbitovem zničená silnice atd.. Vedení obce důležité a pro občany potřebné záležitosti neřeší a bude dělat venkovní posilovnu. Na druhé straně dává na vědomí, že nehodlá respektovat signál z referenda a za několik milionů chce stavět hasičskou zbrojnici z budovy sběrného dvora, kterou si přejeme zachovat pro účely třídění odpadu.

15/P. Hradecká útočí na pana Novotného, že uvedl v letáčku slovo kamarádství, myšleno ona a obec Dobšice. Pan Novotný odpověděl, že se všeobecně ví o tom, že pan Bulíček, partner starostky, s p. Hradeckou spolupracuje, velmi se angažoval v jejím nákupu stávající stavební parcely, a dokonce spolu chodili do školy.

Závěry a doporučení ze setkání:

  • Přítomní hlasují, zda uspořádat referendum v obci na téma workoutové hřiště, z 8 přítomných je 5 pro, 1 proti, 2 nehlasovali
  • Tento závěr bude prezentován na dalších setkáních Dobšanů i jinde
  • P. Hradecká informovala přítomné, že od 1.3.2024 bude k dispozici studie k výstavbě dalšího rodinného domu na parc. č. 34 a že dále ona financuje projektovou dokumentaci k výstavbě obecní komunikace s parkovištěm, vše na základě plné moci od obce Dobšice jejímu zástupci a vše bude hotové, po dohodě se všemi dotčenými orgány, do 15.3.2024
  • P. Novotný je pověřen svolat další setkání občanů k daným tématům na čtvrtek 21.3.2024 , opět od 18 hodin, zřejmě do komunitního centra, kvůli topení
  • P. Hradecká pozve i zastupitele a další občany a všem bude představena studie rodinných domů a výstavby obecní komunikace, tak aby se veřejnost mohla se záměry seznámit a případně připomínkovat
  • P. Novotný předkládá návrh, kdyby nakonec došlo k vypsání referenda na jakoukoliv část daných témat, že by se mohla připojit znovu otázka k hasičské zbrojnici, což většina přítomných odsouhlasila

Setkání ukončeno v 19:30 hodin.

Zapsal: Mgr. Oldřich Novotný

Zápis zkontrolovali: p. Dobrý, p. Hejtmánková